Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Aivojen asialla

Valtioneuvoston antamassa asetuksessa on määritelty perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako. Tavoitteet on asetettu esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle.

2/2016

Opetussuunnitelman perusteiden uudistami­sella pyritään luomaan paremmat edellytykset kou­lun kasvatustyölle, kaikkien oppilaiden mielekkäälle oppimiselle ja kestävälle tulevaisuudelle.

Oppimisympäristö muuttuu vauhdilla samalla kun koko yhteiskuntamme muuttuu. Tiedonsaanti ja sen käsittely vaativat sekä oppijalta, vanhemmalta että opettajalta aivan uudenlaisia taitoja. Oppimis­vaikeuksien ja kehityksen erityishäiriöiden tutkimuk­sen, arvioinnin ja kuntoutusmenetelmien kehittäjä Niilo Mäki Instituutti on uranuurtaja, joka on vaikut­tanut laaja-alaisesti tässä toimintaympäristössä jo yli 25 vuoden ajan. Siksi Aivoliitto myönsikin NMI:lle tänä vuonna Aivojen asialla -tunnustuspalkinnon an­siokkaasta työstä.

Arkeen pitää löytää tukea, jotta oppiminen on mahdollista. Tärkeintä ovat lapsen omat tarpeet ja niiden huomioon ottaminen. Me aikuiset olemme siinä avainasemassa. Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten, mutta lapsi viettää päivittäin runsaasti ai­kaa myös eri ammattilaisten kanssa.

Moni päättäjistä on myös vanhempi ja tarkastelee maailmaa oman lapsensa kautta. Päättäjä on kuiten­kin ison haasteen edessä, koska hänen on otettava päätöksenteossa huomioon myös kaikkien muiden lapset. Lapset eivät asetu yhteen muottiin, sillä hei­dän erityistarpeensa ja kykynsä oppia asioita ovat erilaiset.

Aika näyttää, vastaavatko uudistuvat opetus­suunnitelmat näihin tarpeisiin ja ovatko tukitoimet ja ryhmäkoot oikein määriteltyjä. Harha-askeliin ei ole varaa, sillä jokainen elämä, jokainen lapsuus on ainutkertainen.

Tiina Viljanen


  • Tiina Viljanen on Aivoliiton toiminnanjohtaja.
  • Kuva: Bjarke Stroem