Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Esiopetuksesta eväitä kouluun

Esiopetus tarjoaa sekä lapselle että hänen vanhemmilleen mahdollisuuden valmistautua koulun aloitukseen.

1/2016

Verkkolehti Elina Salo
Lapsen koulun aloittaminen on yleensä jokaisel­le vanhemmalle jännittävä paikka. Kun lapsella on kielellinen erityisvaikeus, on perheellä usein vielä enemmän kysymyksiä lapsensa koulunkäynnis­tä. Esiopetus tarjoaa sekä lapselle että hänen van­hemmilleen mahdollisuuden valmistautua tulevaan koulun aloitukseen.

Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lap­sen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla yhteistyös­sä kodin ja huoltajien kanssa. Lisäksi tavoitteena on, että lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan ja niihin puututaan.

Perusopetuslain mukaan lapsen on oppivelvolli­suuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esi­opetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Jos kuitenkin lapsen oppivelvollisuus vamman tai sai­rauden vuoksi alkaa jo 6-vuotiaana ja hänellä on pi­dennetyn oppivelvollisuuden päätös, niin hänellä on oikeus esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on velvoite osallistua esiopetukseen myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna eli kuusi­vuotiaana.

Esiopetuksen järjestämisestä vastaavat kun­nat. Esiopetus järjestetään kunnan päätöksen mukai­sesti joko koulussa, päivähoitopaikassa tai muussa soveltuvassa paikassa. Esiopetuksen laajuus on vä­hintään 700 tuntia eli keskimäärin neljä tuntia päi­vässä. Lapsen esiopetuspäivään saa kuulua enintään viisi tuntia esiopetusta.

Vanhemmat jakavat usein kokemuksia esiope­tusvuodesta ja tulevasta koulunaloituksesta paikal­listen yhdistysten vertaistapahtumissa ja sosiaalisen median keskusteluryhmissä. Tämän vuoden alussa Aivoliitto on aloittanut uutena toimintana Tukinet-palvelun chat-ryhmät vanhemmille. Näissä ryhmissä vanhemmat voivat keskustella esimerkiksi esiope­tukseen liittyvistä haasteista ja iloista. Keskusteluissa on mukana myös kaksi Aivoliiton työntekijää. Terve­tuloa mukaan keskustelemaan!

Elina Salo-Orkamaa


  • Elina Salo-Orkamaa on erityisopettaja ja Aivoliiton suunnittelija. Hän on myös Kielipolku-lehden toimitusneuvoston jäsen.
  • Kuva: Eliisa Laine