Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Nuoruuden haaveet ja haasteet

Nuoruuden suurimpia toiveita ovat itsenäistyminen ja vapauden saaminen. Tämä tuo mukanaan myös vastuuta ja haasteellisia tilanteita.

3/2016

Verkkolehti Anne Ingman

Nuoruuden suurimpia toiveita ovat itsenäistyminen ja vapauden saaminen. Tämä tuo mukanaan myös vastuuta ja haasteellisia tilanteita. Erityisnuoren, jolla on neurologispohjainen diagnoosi, itsenäistyminen voi tuoda myös sellaisia haasteita, joita ei välttämättä ole tullut ajatelleeksi.

Nuori kokee itsenäistymisen omien siipiensä kokeiluna ja myönteisenä, vapauttavana  kokemuksena. Vanhemmille nuoren itsenäistyminen saattaa tuntua haikealta ja huoli omasta lapsesta lisääntyy. Nuori alkaa suunnitella muuttoa lapsuudenkodista omaan vuokra-asuntoon. Mukaan tulevat myös opinnot ja omasta taloudesta huolehtiminen. Myös seurustelu voi olla ajankohtaista. Nuoruuteen kuuluukin monia suuria elämänmuutoksia ja haaveita, joita nuori alkaa toteuttaa.

Erityisnuori kokee samalla tavalla tarvetta itsenäistymiseen ja oman tulevaisuutensa suunnitteluun. Elleivät hänen omat voimavaransa ja taitonsa riitä, tulisi läheisten auttaa häntä siinä. Myös erityisnuorella on oikeus itsenäistymiseen, vaikka se tapahtuisikin pienin askelein ja portaittain.

Erityisnuoren kohdalla on huomioitava muun muassa diagnoosi ja sen vaikutus arkeen. Mistä asioista nuori kykenee itse ottamaan vastuuta ja mihin hän tarvitsee tukea? Näiden hahmottaminen ja tarkka suunnitteleminen edistävät onnistunutta itsenäistymistä.

Olen huomannut omassa työssäni erityisnuorten parissa, että haasteellisinta on luottaa  erityisnuoren oman halun kantavaan voimaan ja tukea häntä siinä. Löytää niitä voimavaroja, joita nuorella on ja tukea häntä myönteisesti.

Nuoret tarvitsevat tuen lisäksi joskus myös puolesta tekemistä, mutta tärkeintä on, että nuorelle itselleen tulee kokemus omien voimavarojensa kannattelevuudesta. Tämä vahvistaa nuoren minäkuvaa ja kykenevyyttä, jolloin myös tarvittavien tukitoimien hyväksyminen on nuorelle helpompaa, eikä hänen tarvitse tuntea olevansa puutteellinen.

Anne Ingman


  • Anne Ingman on Aivoliiton Suomen Nuortentalon aluepäällikkö.