Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Tietoa ja tukea itsenäiseen elämään

Meistä jokainen haluaa itselleen ja nuorelleen parhaan mahdollisen elämän. Kielellinen erityisvaikeus asettaa kuitenkin kasvulle, kehitykselle ja koko elämälle haasteita, joita ulkopuolisen on usein vaikea ymmärtää.

Tiina Viljanen verkkoon
Puhumattomuus on helppo tunnistaa. Mutta jos lapsella tai nuorella on haasteita puheen ymmärtä­misessä ja sosiaalisissa tilanteissa tai keskittymisvai­keuksia, nämä ongelmat voivat paljastua vasta ajan myötä.

On ensiarvoisen tärkeää tunnistaa ne asiat, joissa nuori tarvitsee tukea. Oikealla ja oikea-aikaisella oh­jauksella ja neuvonnalla on suuri merkitys. Aivoliitto on tehnyt tätä työtä kielellisen erityisvaikeuden osal­ta jo lähes 40 vuotta.

Aivoliiton Kommunikaatiokeskuksella on ollut tässä työssä merkittävä rooli. Perheet ovat saaneet monipuolista ohjausta ja neuvontaa kielelliseen eri­tyisvaikeuteen liittyvissä asioissa. Aivoliitto joutui valitettavasti luopumaan näistä palveluista tämän vuoden alusta lähtien, koska RAY ei enää myöntänyt rahoitusta Kommunikaatiokeskuksen toiminnalle.

Tällä hetkellä voimme tarjota perheiden tueksi Kielipolku-lehden, mutta muu opasmateriaali on jat­kossa maksullista. Tavoitteenamme on saada Kom­munikaatiokeskuksen toiminnalle jatkorahoitus, jotta neuvonta- ja ohjauspalveluja voitaisiin tarjota kuten aiemmin.

Tämä numero tarjoaa tietoa ja tukea itsenäistyvän nuoren haasteisiin. Kannamme näistä nuorista yhtei­sesti vastuuta. Tiedon ja tuen saaminen niin perheille kuin nuorille itselleen on todella tärkeää, jotta nuori saisi mahdollisuuden itsenäiseen elämään.

Tiina Viljanen


  • Tiina Viljanen on Aivoliiton toiminnanjohtaja ja Kielipolun päätoimittaja.
  • Kuva: Bjarke Stroem