Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Tue ja kannusta lasta

Lasta voidaan tukea monella tavalla, vaikka varsinaista diagnoosia ei vielä olisikaan.

1/2015

Verkkolehti Elina Salo
On tärkeää, että vanhemmat saavat tietoa niistä pienistä keinoista, joilla lapsen puhetta ja vuorovaikutusta voidaan tu­kea jo siinä vaiheessa, kun huoli kielenkehityksestä herää. Liian pitkäksi venähtänyt odot­telu vie monia mahdollisuuksia helpottaa lapsen elämää.

Hyviä keinoja arjessa ovat esimerkiksi tukiviit­tomat ja kuvat. Ne hel­pottavat huomattavasti lapsen kommunikoin­tia ja tukevat kielen­kehitystä monellakin eri tavalla. Hyvätkään tukikeinot eivät kuiten­kaan auta, jos lapsen lä­hipiiri ei käytä niitä itse aktiivisesti. Lapsi tarvitsee ensin mallin, jotta hän voi oppia itse käyttämään esimer­kiksi tukiviittomia.

Tukea voidaan antaa kaikille lapsille siitä huolimatta, onko kielenkehityksessä ongelmia vai ei. On tärkeää muistaa, että kielenkehitys on muutakin kuin puhetta. Jokainen lapsi hyötyy puhetta tehosta­vista eleistä, tukiviittomista ja kuvien käytöstä. Niitä voidaan käyttää jo pienen lapsen kanssa. Monissa lasten loru- ja laululeikeissä käytetäänkin eleitä, ku­via ja viittomia ja näin lapset oppivat niitä leikeissä huomaamattaan.

Aivoliiton julkaisema Pienen kielipolku -opas tar­joaa vanhemmille arjen toiminnallisia vinkkejä alle kouluikäisen lapsen kielenkehityksen tueksi. Oppaan avulla halutaan kannustaa vanhempia leikki­mään ja olemaan lastensa kanssa yhdessä, kiireettömästi. Ilon askeleet -opas puo­lestaan antaa vinkkejä vanhemmille alakouluikäisen oppimisen tueksi. On tärkeää huomata, että taval­linen arki tarjoaa lapselle luke­mattomia mahdollisuuksia op­pia uutta, ja vanhemman rooli on tukea ja kannustaa lasta.

On hienoa huomata, että molemmat oppaat on otettu hyvin vastaan ja ne ovat laajalti käytössä muun muassa neuvo­loissa. Joillakin paikkakunnilla on suunniteltu Ilon askeleet -oppaan ja­kamista jopa kaikille koulunsa aloittavien perheille.

Tärkeintä lapsen kielenkehityksen tukemisessa on kuitenkin mukava yhdessä olo sekä myönteinen ja kannustava ilmapiiri.

Elina Salo-Orkamaa


  • Elina Salo-Orkamaa on erityisopettaja ja Aivoliiton suunnittelija. Hän on myös Kielipolun toimitusneuvoston jäsen.
  • Kuva: Eliisa Laine